बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

कार्यपालिका मिति २०७५।११।२७ र २०७५।१२।०१ को निर्णय पठाईएको वारे ।