बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

खाता सञ्चालन/खाता बन्द

लाग्ने समय: 
सम्पुर्ण आवश्यक कागजात प्राप्त भएको समयले १ घण्टा भित्र आवश्यक सिफारिस तयार
जिम्मेवार अधिकारी: 
शहरी पूर्वाधार शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१.उपभोक्ता समितिको बैठकबाट खाता सञ्चालन/खाता बन्द सम्बन्धमा गरिएको निर्णयको प्रतिलिपी र निवेदन
२.खाता सञ्चालनका हकमा,
क) कुन बैकमा खाता सञ्चालन गर्ने खुलाउनु पर्ने
ख) समितिका कुन कुन पदाधिकरीबाट खाता सञ्चालन गरिने स्पष्ट खुलाउनु पर्ने
३.उपभोक्ता समितिले खाता सञ्चालन गर्ने बैकबाट खाता सञ्चालन फारम भरी फोटो टाँस गरी नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने
४.योजना सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात मात्र उपभोक्ता समितिलाइ बैक खाता बन्दको लागि सिफारिस दिइनेछ ।