बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यका लागि रेय सुझाव सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यका लागि रेय सुझाव सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना