बेलबारी नगर कार्नयापालिकासउप नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका

बेलबारी नगर कार्नयापालिकासउप नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका