बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सेवा करारको लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको नतोजा प्रकाशन वारे ।