बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आ.ब. 2073/074