FAQs Complain Problems

समाचार

बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र ।

बेलबारी नगरपालिका

  क्रस कानुन/ नियम/ कार्यविधिको नाम प्रमाणिकरण मिति कैफियत
  नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन  २०७४ २०७४।०६।३१ View
  पदाधिकारीहरुको आचारस‌हिता २०७४ २०७४।०६।३१ View
  प्रमाणिकरण नियमवाली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  बेलबारी नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०७।०१ View
  खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  १० विपद् जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ २०७४।०९।०२ View
  ११ विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  १२ टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १३ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १४ सामुदायिक विकास अभियान संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १५ निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०२।०३ View
  १६ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।०३।१० View
  १७ सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।०६ View
  १८ बेलबारी  नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।२९ View
  १९ बेलवारी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
  २० बेलवारी नगपालिका सहकारी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
  २१ अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २२ कृषक समुह गठन तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २३ श्रमिकहरुको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २४ बेलबारी नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।११।१४ View
  २५ बेलबारी नगरपालिकाको पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ २०७५।११।३० View
  २६ गरिबीसँग नगरपालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५ फाइनल २०७६।०१।०३ View
  २७ आर्थिक विधेयक २०७६ २०७७।०३।२० View
  २८ बालमैत्री शासन र बाल अधिकार स‌रक्षण ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  २९ शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  ३० संस्था दर्ता ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  ३१ विनियोजन विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३ View
  ३२ विनियोजन विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३ View