FAQs Complain Problems

बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र ।

बेलबारी नगरपालिका

  क्रस कानुन/ नियम/ कार्यविधिको नाम प्रमाणिकरण मिति कैफियत
  नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन  २०७४ २०७४।०६।३१ View
  पदाधिकारीहरुको आचारस‌हिता २०७४ २०७४।०६।३१ View
  प्रमाणिकरण नियमवाली २०७४ २०७४।०६।३१ View
  बेलबारी नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०६।३१ View
  नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०७।०१ View
  खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  १० विपद् जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ २०७४।०९।०२ View
  ११ विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।०९।०२ View
  १२ टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १३ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १४ सामुदायिक विकास अभियान संचालन कार्यविधि २०७४ २०७४।१०।०२ View
  १५ निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०२।०३ View
  १६ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।०३।१० View
  १७ सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।०६ View
  १८ बेलबारी  नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ २०७५।०३।२९ View
  १९ बेलवारी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
  २० बेलवारी नगपालिका सहकारी ऐन २०७५ २०७५।०३।३१ View
  २१ अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २२ कृषक समुह गठन तथा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २३ श्रमिकहरुको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७५ २०७५।०९।१८ View
  २४ बेलबारी नगरपालिका नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५।११।१४ View
  २५ बेलबारी नगरपालिकाको पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ २०७५।११।३० View
  २६ गरिबीसँग नगरपालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५ फाइनल २०७६।०१।०३ View
  २७ आर्थिक विधेयक २०७६ २०७७।०३।२० View
  २८ बालमैत्री शासन र बाल अधिकार स‌रक्षण ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  २९ शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  ३० संस्था दर्ता ऐन २०७६ २०७६।०३।२० View
  ३१ विनियोजन विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३ View
  ३२ विनियोजन विधेयक २०७६ २०७६।०४।०३

  View

  ३३ कृषक समुह गठन संचालन कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७७।०७।२८

  View

  ३४ गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम संचालन कार्यविधि संशोधित, २०७७ २०७७।०७।२१

  View

  ३५ आधारभूत गरिब परिवार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७७ २०७७।०७।२१

  View

  ३६ नगर प्रहरी संचालन कार्यविधि २०७५ प्रथम संशोधन २०७७।०७।२१

  View

  ३७ यूवा लक्षित समुह स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ २०७७।०७।२१

  View

  ३८ योजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७७ २०७७।०७।२१

  View

  ३९ वोयर बाख्रा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ २०७७।०७।२१

  View

  ४० वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ २०७७।१२।१०

  View

  ४१ सौर्य उर्जा प्रबर्द्धन ऐन २०७७ २०७७।१२।१०

  View

  ४२ वस्ती विकास तथा जग्गा प्लटिङ्ग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ २०७७।१२।१०

  View

  ४३ लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको कार्यसम्पादन कार्यविधि २०७७ २०७७।१२।१०

  View

  ४४ आर्थिक ऐन २०७८ २०७८।०४।०१

  View

  ४५ विनियोजन ऐन २०७८ २०७८।०४।०१

  View

  ४६ विनियोजन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८ २०७८।०४।०१

  View

  ४७ कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएका परिवारको लागि सहयोग वितरण २०७८/०६/१८

  View

  ४८ दुःखमा नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८/०६/१८

  View

  ४९ बालबालिकासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८/०६/१८

  View

  ५० केही ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२

  View

  ५१ स्थानिय तह कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२

  View

  ५२ बेलबारी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८ २०७८/०७/२२

  View

  ५३ बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ २०७८/०९/१५

  View

  ५४ बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७८ -पहिलो संशोधन २०७८/०९/१८

  View