बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ठेक्का नं. BM/MOR/W/SQ-02-076/077 भुलसुधार सच्याइएको सम्बन्धमा ।