बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र अव्हानको सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६।०९।२३