FAQs Complain Problems

सिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्यानको सूचना ।

ठेक्का नं.

दरभाउपत्र नाम

BM/MOR/W/SQ-3-2079-080

बेलबारी मवेसीहाटमा टहरा निर्माण

BM/MOR/W/SQ-4-2079-080

वडा नं. 7 र 8 मा कल्भर्ट निर्माण

BM/MOR/W/SQ-5-2079-080

वडा नं. ६ र ९ मा कल्भर्ट निर्माण