FAQs Complain Problems

समाचार

श्री पि.आर. कन्ट्रक्सन, कोशी गाउँपालिका ।  कार्यादेश दिइएको सम्बन्धमा।

श्री पि.आर. कन्ट्रक्सन, कोशी गाउँपालिका । 
BM/MOR/W/NCB-07/079/80 को चादनी चौक सडक कलोपत्रको लागि रकम रु ५४९६०१५।४२ अक्षरेपि चौवन्न लाख छयानब्बे हजार पन्ध्र रूपैया बयालिस पैसा ।

Supporting Documents: