FAQs Complain Problems

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
  • सम्बन्धित वडाबाट जारी भएको घटना प्रमाणपत्र
  • निवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ३०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.उद्योग वा कम्पनी कार्यालयबाट नाम परिवर्तन भएको प्रमाण

२.सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र

३.प्रोपाइटरको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ४०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.उद्योग वा कम्पनी कार्यालयबाट नामसारी/ठाउँसारी भएको प्रमाण

२.सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र

३.प्रोपाईटरबाट बक्री गरेको प्रमाण

४.करचुक्ताको प्रमाण पत्र

५.लिनेदिने दुवैको संयूक्त निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र प्रतिलिपि सम्बन्धी निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- म्याद भित्र रु. ५०००। म्याद नाघे थप रु.५०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

२.अनुसूची ४ बमोजिमको पासवुक विवरण 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- अनुसूची ५को प्रक्रिया पुरा भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना तथा सामान्य प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१००००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

२.निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिमको योग्यता पुरा भएको कागजात

३.स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन

४.नगर कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- उजुरीको प्रकृति अनुसार बढीमा ३ महिना ।
जिम्मेवार अधिकारीः- कानुन तथा विधायन उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- जग्गाको हकमा निवेदन रु. २00। अन्य निवेदन रु. १५०।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १०(२) बमोजिमको निवेदन

२.नागरिकताको फोटोकपी

३.जग्गाको हकमा जग्गाको नक्शा

४.खानलाउन वा शिक्षा नदिएको हकमा विवाह र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

५.उजुरीलाई पुष्टि गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- आयूर्वेद औषधालय
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.विरामी सेवा लिन आएमा

Pages