बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र

बेलबारी नगरपालिका
१ नं. प्रदेश, नेपाल
बेलबारी नगरपालिकाको राजप्रत्र