बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

मर्मत सम्भार कोष व्यवस्थापन समिति

१. नगर प्रमुख                                                                                             अश्यक्ष

२. पुर्वाधार विकास समितिको संयोजक                                                             सदस्य

३. वन, वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थपन समितिको संयोजक                               सदस्य

४. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत                                                                        सदस्य

५. नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट १ जना महिला सहित

           समितिले तोकेको २ जनासदस्य

६. पुर्वधार बिकास शाखा                                                                              सदस्य सचिव