बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना