बेलबारी नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

सम्पत्तिकर विवरण बुझाउने र Online Software मा Data Entry गर्ने समबनधमा ।