FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date: 02/05/2018 - 12:16
Documents:
PDF icon बेलबारी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७५.pdf, PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि ऐेन २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon संशोधित विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf, PDF icon नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon बेलबारी नगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय - पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon बेलबारी नगरपालिका श्रमिकहरुको सेवासुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon बेलबारी नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf, PDF icon बेलबारी नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७६.pdf, PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालअधिकार संरक्षण विधेयक, २०७६.pdf, PDF icon कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका, २०७६.pdf, PDF icon खेलकूदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६.pdf, PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७६(प्रथम संशोधन).pdf, PDF icon वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon शव वाहन सञ्चालन कार्यविधि, २०७६.pdf, PDF icon शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ लाई संशोधन.pdf

Pages