FAQs Complain Problems

समाचार

सामुदायिक विकास अभियान संचालन कार्यविधी, २०७४

नगरस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति:

१. नगर प्रमुख                                                                                                     संयोजक

२. नगर उपप्रमुख                                                                                                सहसंयोजक

३. नगर कार्यपालिका सदस्य मध्यबाट समितिले तोकेको महिला र दलित

    सहित २ जना                                                                                                   सदस्य

४. विसयगत समितिका संयोजकहरु आर्थिक, सामाजिक, वन वातावरण 

र विपद् व्यवस्थापन                                                                                               सदस्य

५. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत                                                                                  सदस्य

६. समितिले तोकेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मध्येबाट १ जना                                  सदस्य

७. प्रमुख आर्थिक विकास शाखा                                                                                 सदस्य

८. प्रमुख समाजिक विकास शाखा                                                                               सदस्य

९. उद्योग / वाणिज्य संघका प्रतिनिधि १ जना                                                                  सदस्य

१०. सामुदायिक विकास अभियान कार्यक्रमको फोकल पर्सन                                            सदस्य सचिव

नोट : समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षत्रका विज्ञ वा विशेषज्ञहरु आमन्त्रित गर्न सक्नेछ ।

 

वडास्तरीय समन्वय तथा अनुगमन उपसमिति

१. वडाध्यक्ष                                                                                                         संयोजक

२. वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नगर कार्यपालिका सदस्य                                                  सदस्य

३. वडा समितिका सदस्यहरु                                                                                   सदस्य

४. विषयगत क्षेत्र (कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य ) मध्येबाट समितिले तोकेको २ जना               सदस्य

५. वडाका टोल विकास संस्थाहरु मध्येबाट समितिले तोकेको महिला सहित ४ जना            सदस्य

६. वडा समिति सचिव                                                                                             सदस्य सचिव