FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
01/17/2020 - 17:39

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६-०९-२८)

01/09/2020 - 11:08

शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र अव्हानको सूचना, प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६।०९।२३

12/30/2019 - 13:14

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना, Pickup २०७६ ।

12/10/2019 - 10:49

विधुतिय सामाग्री खरिद तथा जडान कार्यको, जानकारी सम्बन्धमा ।

12/10/2019 - 10:46

विधुतिय सामाग्री खरिद तथा जडान कार्यको लागी सम्भौता गर्ने सम्बन्धमा ।

11/28/2019 - 16:55

बिधुतीय सामाग्री खरीद तथा जडान सम्बन्धीको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी ।

11/06/2019 - 13:42

Electronic Goods खरिद कार्यको शिलबग्दी दरभाउपत्रको दोस्रो पटक आव्हानको सूचना

11/05/2019 - 16:45

Electronic Goods खरिद कार्यको शिलबग्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

10/31/2019 - 13:06

भूलसुधार सच्याइएको सम्बन्धमा ।

09/15/2019 - 17:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचनाको संसोधन वारे ।

09/13/2019 - 16:10

चिसाङ्ग खोलावाट उत्खनन् र बिक्रि गर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, भरौट बिक्रकर संकलन सम्बन्धी आसयको सूचना

09/13/2019 - 16:09

लोहन्द्र खोलावाट उत्खनन् र बिक्रि गर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, भरौट बिक्रकर संकलन सम्बन्धी आसयको सूचना

09/05/2019 - 12:36

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, भरौट र बलौटे माटो कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचनाको संशोधन सम्बन्धमा

09/02/2019 - 11:22

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो विक्री कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी संमोधित सूचना २०७६/०५/१६

08/29/2019 - 11:37

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो विक्री कर संकलन गर्ने E-BID ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी संमोधित सूचना

Pages