FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
12/02/2020 - 15:41

E-BID ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० दिने सूचना।

11/25/2020 - 10:34

स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

11/03/2020 - 14:51

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।

11/03/2020 - 10:28

स्थानीय पूर्वाधार उपयोग सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

10/12/2020 - 20:49

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना।

08/18/2020 - 10:33

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धि राय सुझाव पेश गर्ने सूचना ।

07/22/2020 - 16:42

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

06/25/2020 - 18:19

दरभाउपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

06/08/2020 - 18:39

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना ।

06/08/2020 - 18:24

ठेक्का रद्द गरीएको सुचना ।

03/13/2020 - 14:15

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । PARAGON IT SOLUTION, ITAHARI

03/12/2020 - 18:09

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा Shlok Construction and Suppliers

03/05/2020 - 15:34

Supply of NP3 Humepipe आसयको जानकारी ।

03/04/2020 - 16:25

शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आशयकाे सुचना ।

03/02/2020 - 12:21

शिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना ।

Pages