FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
08/17/2022 - 12:25

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

08/11/2022 - 15:49

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

08/11/2022 - 15:48

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

08/09/2022 - 11:46

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी E-BID बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

08/08/2022 - 13:12

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

08/05/2022 - 11:51

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

08/04/2022 - 13:27

बोलपत्र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी ।

07/18/2022 - 11:28

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

07/01/2022 - 09:44

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी E-Bid बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

06/30/2022 - 11:03

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

06/22/2022 - 16:51

सम्झौता गर्न आउने बरे ।

06/22/2022 - 16:50

सम्झौता गर्न आउने बरे ।

06/22/2022 - 16:50

सम्झौता गर्न आउने बरे ।

06/15/2022 - 11:38

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

06/02/2022 - 11:32

दरभाउपत्रदाता स्वीकृत गर्ने आसयको जानकारी ।

Pages