FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०७९/०८० 11/14/2022 - 13:30

सम्झौता गर्न आउने बारे।

२०७९/०८० 11/13/2022 - 14:16

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 11/07/2022 - 12:08

दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना।

२०७९/०८० 11/07/2022 - 12:05

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 11/06/2022 - 11:21

आन्तरिक श्रोत असुली सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 11/04/2022 - 11:25

बोलपत्रदाता स्विकृत गर्ने आशयको जानकारी।

२०७९/०८० 11/03/2022 - 12:54

दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको जानकारी।

२०७९/०८० 10/19/2022 - 09:56

विज्ञापन प्रकाशनका लागि विद्युतीय माध्यमद्दारा दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

२०७९/०८० 10/19/2022 - 09:53

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।

२०७९/०८० 10/12/2022 - 16:22

बोलपत्रदाताको स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 10/11/2022 - 17:10

बोलपत्रदाताको स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

२०७९/०८० 09/30/2022 - 12:26

विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।

२०७९/०८० 09/30/2022 - 10:45

INVITATION FOR e-BID.

09/30/2022 - 10:44

Invitation for e-Bid.

२०७९/०८० 09/29/2022 - 11:49

म्याद थप तथा संशोधन सम्वन्धमा ।

Pages